Gebruikersvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website Designsales.nl.
 2.  Akkoordverklaring
  Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Designsales.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Designsales.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.Designsales.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Designsales.nl te ontzeggen.
 3. Wijziging
  Designsales.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op Designsales.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Designsales.nl adviseert u Designsales.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 4. Doel Designsales.nl
  Designsales.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over designmeubelen in de breedste zin des woords. Op de door Designsales.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Designsales.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Designsales.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Designsales.nl). Designsales.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Designsales.nl de informatie op Designsales.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
 5. Hyperlinks
  a. De website van Designsales.nl bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Designsales.nl.  Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
  b. Designsales.nl kan hyperlinks naar websites van partners van Designsales.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Designsales.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Designsales.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
 6. Eigendom
  Alle rechten op Designsales.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Designsales.nl, haar partners en adverteerders. Designsales.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Designsales.nl. haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Designsales.nl geldt: © 2009 Designsales.nl, Nederland.
 7. Informatie
  Designsales.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Designsales.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Designsales.nl. Het is niet toegestaan informatie die van Designsales.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken dan vermeld in dit artikel.
 8. Gebruiksrecht
  Designsales.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Designsales.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Designsales.nl te kunnen raadplegen of Designsales.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Designsales.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Designsales.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden Designsales.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Designsales.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
 9. Beveiliging
  Designsales.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.
 10. Aansprakelijkheid
  Designsales.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Designsales.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Designsales.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Designsales.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Designsales.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Designsales.nl.
 11. Conversie
  Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
 12. Toepasselijk recht
  Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Designsales.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.